IP của bạn là: 3.229.124.74

web = https://vattudiennhe.vn/san-pham/vat-tu-dien/209-cap-quang-multimode.htm Cáp quang Multimode 2FO, 4F0, 6FO, 8FO, 12FO OM2 - Staphone